Robert Suter

Sammlung Robert Suter
Musikmanuskripte
(Inventare der Paul Sacher Stiftung, Bd. 18)
ISBN 3-7957-0414-6 (PSB 1118)